دومین همایش ملی زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله