عنوان سایت
لوگوی سازمان
مشاهده خبر
معاونت پژوهش سازمان بسیج اساتید استان گیلان
حلقه علمی : اصلاح بذر سبزیها
تاریخ خبر :1395/09/17 12:15:42


حلقه علمی :  اصلاح بذر سبزیها

کد حلقه : 92360945

استان گیلان شهرستان رشت دانشکده کشاورزی

استاد مسئول حلقه علمی: جمالعلی الفتی

تاریخ برگزاری جلسه: 1395/3/19