عنوان سایت
لوگوی سازمان
مشاهده خبر
پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور
دهمین همایش تحقیق و توسعه صنایع و معادن
تاریخ خبر :1395/05/03 10:22:14


دهمین همایش تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تاریخ شروع: دوشنبه 04 مرداد 1395
تاریخ پایان: سه شنبه 05 مرداد 1395

مکان: تهران - دانشگاه شهید بهشتی

موضوعات:
الف- محورهای همایش برای مقاله های علمی
ب- محورهای همایش برای دستاوردها، یادداشت های علمی و نشست های تخصصی:
1- مدیریت تحقیق و توسعه
- نقش مدیریت تحقیق و توسعه در ارتقا جایگاه ایران در شاخص های رقابت پذیری
- مدیریت تحقیق و توسعه در صنایع کوچک و متوسط
- مدیریت تحقیق و توسعه در شرکت های دانش بنیان
- مدیریت دانش و ارزش آفرینی در تحقیق و توسعه
- مدیریت دانایی در توسعه نوآوری مراکز تحقیق و توسعه
- الگوهای نوین مدیریت تحقیق و توسعه
- آینده نگاری مدیریت تحقیق و توسعه
2- مدل های برونسپاری تحقیق و توسعه (به شرکت های دانش بنیان)
3- جایگاه صنعت و معدن در نظام ملی نوآوری
4- نقش تحقیق و توسعه در بهره وری کل عوامل تولید
5- نقش مراکز تحقیق و توسعه در ارتباط صنعت با دانشگاه
6- تحقیق و توسعه و انتقال تکنولوژی
7- جایگاه و کاربرد تحقیق و توسعه در صنایع و معادن
8- تحقیق و توسعه در پیشرفت صنایع و معادن
9- تحقیق و توسعه و آینده صنایع و معادن
10- نقش تحقیق و توسعه در برندسازی بنگاهی
11- نقش تحقیق و توسعه در گسترش کیفی و کمی صادرات غیرنفتی
12- جایگاه تحقیق و توسعه صنعت و معدن در برنامه ششم توسعه
13- جایگاه تحقیق و توسعه صنعت و معدن در برنامه های بودجه سالیانه ایران
14- جایگاه تحقیق و توسعه صنعت و معدن در استراتژی توسعه صنعتی
15-نظام های تحقیق و توسعه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه